Ochrana osobných údajov

Podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a tiež Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ tý́mto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľ:

Spoločnosť NOELE, s.r.o. – Cukráreň Alžbetka
Tekovská Breznica 780
966 52 Tekovská Breznica
Slovensko
IČO: 36 535 451
(ďalej len „Spoločnosť“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: adresa na zasielanie písomností:

NOELE, s.r.o. – Cukráreň Alžbetka
Bernolákova 8
968 01 Nová Baňa
Slovensko
Telefonický kontakt: 045/685 67 07
Emailový kontakt: info@cukrarenalzbetka.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Ing. Erika Nogová
Tekovská Breznica 780
966 52 Tekovská Breznica
Telefonický kontakt: +421 905 742 316
Emailový kontakt: info@cukrarenalzbetka.sk

Účely a právne základy spracúvania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely:

  1. E–shop – objednávanie tovaru pre zákazníkov
  2. Klienti – plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov
  3. Reklamácie – vybavovanie reklamačného procesu
  4. Fotografie – propagácia zamestnávateľa

Kategórie dotknutých osobných údajov: Bežné osobné (kontaktné) údaje

Kategórie píjemcov osobných údajov: Zamestnanci spoločnosti, účtovník

Doba uchovania osobných údajov: 2 roky

Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja:

  • pri telefonickom alebo osobnom objednávaní tovaru od spoločnosti,
  • pri objednávaní tovaru cez e-shop,
  • pri vytvorení zmluvného vzťahu (zamestnanci – napr.: pracovná zmluva, zmluva o vykonaní pracovnej činnosti…)

Práva dotknutej osoby:

a) právo na prústup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
b) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
c) právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
e) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
f) právo na prenosnosť osobných údajov,
g) právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
h) právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.