Všeobecné obchodné podmienky
a reklamačné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup výrobkov predávajúceho cez internet na internetovej stránke www.cukrarenalzbetka.sk. Predávajúci je zároveň aj výhradným výrobcom tovaru/výrobkov ponúkaných na uvedenej stránke.
 2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
 3. Proces registrácie kupujúceho a elektronické objednanie tovaru, ako aj spracovanie osobných údajov kupujúceho je riadne chránené a zabezpečené.
 4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť a doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 5. Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajú zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na internetovej adrese www.cukrarenalzbetka.sk.Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
 • objednanom tovare a jeho cene;
 • fakturačných údajoch;
 • doplňujúcich údajoch;
 • termíne vystavenia danej objednávky;
 • spôsobe platby.
 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých formulárov. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Kúpna zmluva vzniká vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru kupujúcim a jeho následným prijatím a potvrdením predávajúcim. Za okamih vzniku kúpnej zmluvy je okamih odoslania potvrdzujúceho e-mailu alebo uskutočnenie telefonátu o prijatí objednávky zo strany predávajúceho. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom správy zaslanej na e-mailovú adresu info@cukrarenalzbetka.sk, alebo prostredníctvom telefonátu na tel. číslo 045/685 67 07.
 2. Predávajúci má právo objednávku neprijať, ak na konkrétny termín nie je schopný kapacitne, alebo z iných dôvodov objednávku prijať. Predajca informuje kupujúceho o prijatí/zrušení objednávky formou potvrdzovacieho e-mailu, alebo telefonátu.
 3. Ceny uvedené v objednávke sú konečné a obsahujú všetky ďalšie poplatky alebo dane, ktoré má kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť.

STORNO OBJEDNÁVKY

 1. Kupujúci má právo objednávku zrušiť či zmeniť najneskôr 12 hodín po zadaní objednávky a to buď telefonicky, alebo e-mailom. Pre zrušenie objednávky je nutné uviesť meno, e-mail a popis objednaného produktu.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

CENOVÉ PODMIENKY

 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.cukrarenalzbetka.skje uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza ako konečná vrátane DPH. Ceny produktov uvedené na stránke www.cukrarenalzbetka.sk môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien dodávateľov alebo vstupov výroby. Zákazník ma nárok na odstúpenie od objednávky v prípade zmeny ceny zo strany predávajúceho, a to v najneskôr v lehote 30 dní od dátumu kedy došlo ku zmene. Štandardne však dochádza k zmenám v prvom mesiaci kalendárneho roka.

PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Platby sa vykonávajú v EUR v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí objednávky na predajni, alebo pri dovoze na uvedené miesto. Pri tomto spôsobe nákupu si kupujúci vyzdvihne tovar v predajni, alebo využije dovoz. Ako doklad o platbe vystaví predávajúci kupujúcemu pokladničný blok.

DODACIE PODMIENKY

 1. Tovar si Kupujúci môže vyzdvihnúť podľa dohody nasledovne:
 • A) osobný odber na prevádzkach Cukrárne Alžbetka (Nová Baňa, Bernolákova 8 alebo Levice, Svätého Michala 4 alebo Žarnovica, Bystrická 62.
 • B) donáška firemným chladiarenským autom, ktorá je spoplatnená nasledovne:
 • Cena je 1,10€ za kilometer.
 1. V prípade, ak je z dôvodov na strane kupujúceho nutné doručovať tovar opakovane, alebo iným spôsobom ako bolo určené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru.
 2. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto ihneď telefonicky alebo e-mailom oznámiť predávajúcemu.
 3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

TERMÍN DODANIA

 1. Termín dodania uvedený v objednávkovom formulári je záväzný pre predávajúceho a aj pre kupujúceho až po prijatí objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje, že v termíne dodania bude mať tovar pre kupujúceho pripravený a kupujúci sa zaväzuje, že si v danom termíne tovar vyzdvihne. O termíne odberu bude kupujúci informovaný zo strany predávajúceho a to buď emailom, alebo telefonicky.
 2. V prípade, že si kupujúci nestihne tovar vyzdvihnúť v rámci dňa, na ktorý bol tovar objednaný, informuje bezodkladne predávajúceho a dohodnú si ďalší najskorší možný termín prevzatia tovaru. V prípade, ak sa nepodarí v deň odberu spojiť s kupujúcim, predajca má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 3. V prípade nemožnosti dodržať požadovaný termín dodania zo strany predávajúceho, je predávajúci povinný o tejto skutočnosti kupujúceho bezodkladne telefonicky informovať.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 hodín. Po 24 hodinách právo reklamácie u kupujúceho zaniká. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu.
 2. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), alebo pokladničný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný doklad.
 3. Tovar sa reklamuje osobne v mieste predaja. Je potrebné, aby kupujúci so sebou priniesol reklamovaný tovar, ktorý bude obsahovať aspoň 60% obsahu.
 4. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastností produktu, ktorá vznikla v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený. Ide najmä o prirodzený proces oxidácie ovocia (čučoriedky, čierne ríbezle, černice, maliny ai.) v kontakte s bielymi korpusmi, šľahačkami a krémami. V takomto prípade môže produkt nadobudnúť fialovú až fialovo-zelenú farbu, ktorá však neznižuje kvalitu výrobku.
 5. Predávajúci, alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch v čase potrebnom na odborné posúdenie vady. Predávajúci sa v prípade opravenej reklamácie dohodne s kupujúcim na: a.) dodaní náhradného tovaru v rovnakej hodnote, v akej bol reklamovaný tovar b.) na vrátení celkovej kúpnej ceny reklamovaného tovaru c.) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru.
 6. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
  a.) poškodenie tovaru pri osobnej preprave
  b.) mechanickým poškodením spôsobeným neopatrnou manipuláciou s produktom
  c.) pokiaľ boli škody spôsobené úmyselne
  d.) skladovaním a používaním tovaru v nevyhovujúcich a výrobcom neodporúčaných podmienkach, ktoré svojimi vlastnosťami poškodia výrobok (pri mraze, vlhku, teple ai).

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

 1. Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (www.cukrarenalzbetka.sk)